Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Rejonowy Zarzqd Infrastruktury Bydgoszcz zaswiadcza, ze firma PROMAR Sp. z o. o. zakonczyła zadanie inwestycyjne polegajqce na wykonaniu systemu sterowania i wizualizacji dla 49 obiekt6w ciepłowniczych zlokalizowanych w jednostkach wojskowych będqcych w zarzqdzie RZI Bydgoszcz.