Referencje

Urząd Miasta w Grudziądzu

Powierzony przez Wykonawcę zakres prac Wykonawca wykonał fachowo w sposób profesjonalny z należytą wiedzą techniczną, starannością oraz z zachowaniem przyjętych założeń i terminu realizacji. Firmę w naszej ocenie możemy polecić jako wiarygodnego, solidnego Wykonawcę.

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

KSM zaświadcza, że firma Promar Sp. z o.o. (…) wdrożyła system zarządzania energią w budynkach mieszkalnych i administracyjno-usługowych będących w zasobach Spółdzielni. (…) Dzięki przedmiotowym działaniom prowadzonym przez Promar Sp. z o.o. uzyskano zadowalający poziom oszczędności kosztów zmiennych i stałych za ciepło.

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

UPP zaświadcza, że firma Promar Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania energią PROMAR MONITORING SYSTEM w celu optymalizacji kosztów ciepła w budynkach użyteczności publicznej o łącznej kubaturze ogrzewanej ponad 220000 m³.

Infracorr

Firma Infracorr Sp. z o.o. informuje, że firma Promar Sp. z o.o. świadczy usługę zdalnego monitorowania, sterowania i optymalizacji zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dla 24 placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańsk.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zrzeszeni

Wszelkie prace realizowano bez zbędnych opóźnień, zgodnie z postawionymi warunkami i uwagami Administracji. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy i to pozwala nam rekomendować usługi firmy Promar Sp. z o.o..

Budimex węzeł PARIS

Firma Promar Sp. z o.o. na nasze zlecenie wykonała i uruchomiła w obiekcie „Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu” w Bydgoszczy węzeł cieplny wielofunkcyjny o łącznej mocy cieplnej Q=1657,53 kW. Prace wykonano w terminie oraz zgodnie z dokumentacją i ustaleniami (…).

Procom Wrocław Business Park

Potencjalnych Inwestorów informujemy, że powierzony zakres prac firma Promar Sp. z o.o. wykonała z należytą starannością oraz zachowaniem wszystkich zasad sztuki budowlanej, a wykonana instalacja spełnia wszystkie funkcje wymagane przez użytkownika.

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości zaświadcza, że firma Promar Sp. z o.o. (…) wykonała dokumentację projektową i zrealizowała na jej podstawie roboty budowlane zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa kotłowni olejowo-gazowej w Pakości przy ulicy Jankowskiej 37.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy (Zgierz I)

Promar Sp. z o.o. od 2010 roku realizuje zadanie „Administrowanie systemem cieplnym kompleksu wojskowego nr 2939 połączone z modernizacją i eksploatacją zleconą systemu ciepłowniczego kompleksu wojskowego w m. Zgierz”.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy (Zgierz II)

Umowę z firmą Promar Sp. z o.o. zawarto 01.02.2010 r. na okres dziesięciu lat, tj. do 31.01.2020 roku. Dotychczasowe prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a jakość prac nie budzi zastrzeżeń.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy (ul. Warszawska)

System ciepłowniczy jednostki zarządzany przez pracowników firmy Promar Sp. z o.o. działa sprawnie. Zarówno roboty modernizacyjne, jak i prowadzona eksploatacja uzyskały wysoką ocenę za fachowość, jakość wykonania i estetykę, a także terminowość.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy (ul. Gdańska)

RZI w Bydgoszczy zaświadcza, że firma Promar Sp. z o.o. (…) świadczyła usługi obejmujące modernizację systemu ciepłowniczego i eksploatację obiektów energetyki cieplnej na terenie Jednostki Wojskowej położonej przy ulicy Gdańskiej 147.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy (ul. Dwernickiego)

RZI Bydgoszcz poświadcza, że firma Promar Sp. z o.o. wykonała roboty w ramach inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynku nr 29 dla Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przy ul. Dwernickiego 1.”

Hydrochem DGE

Firma Promar Sp. z o.o. przedmiot umowy wykonała w stanie kompletnym, wolnym od wad, o należytym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności. Roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Budimex Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza

Firma Promar Sp. z o.o. (…) kompleksowo wykonała instalację kompaktowego węzła cieplnego wraz z kompletną automatyką zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem rozbudowy węzła cieplnego na 6 obiektach na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza.

Data Invest – Instalacja chłodu

Firma Promar Sp. z o. przedmiot umowy wykonała w stanie kompletnym, wolnym od wad, o należytym standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności. Roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Galeria Pomorska rozbudowa (2. etap)

Firma Promar Sp. z o.o. przedmiot umowy wykonała w stanie kompletnym, wolnym od wad, o należytym standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności. Roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie zasadami wiedzy technicznej.

Galeria Pomorska (wentylacja i klimatyzacja)

Pomorska Investment Sp. z o.o. (…) zaświadcza, że firma Promar Sp. z o.o. (…) w ramach podpisanych umów w roku 2015 wykonała kompletne instalacje wentylacji i klimatyzacji w lokalach Najemców: Giacomo Conti oraz Wojas.

Louvre Hotels Group

(…) wykonano kompleksową analizę potencjału oszczędności z tytułu zarządzania mediami energetycznymi dla 10 hoteli należących do sieci LHG (…). Zlecenie zostało wykonane w sposób profesjonalny, z należytą wiedzą techniczną oraz z zachowaniem przyjętych założeń i terminu realizacji.

.