Możliwości

Zestawienie obiektów pozwala na szybkie wyszukanie danego budynku oraz sprawdzenie podstawowych danych obiektu takich jak adres, typ obiektu, stan alarmowy w budynku.
Funkcja ta szczególnie przydatna jest przy większej ilości budynków zarządzanych przez jedną osobę. Dzięki temu zarządca w czytelny sposób może śledzić alarmy występujące w obiektach na aktywnych podkładach geograficznych.
Funkcja ta pozwala użytkownikowi na przeglądanie aktualnych danych oraz analizę danych archiwalnych dotyczących pracy poszczególnych urządzeń w budynku. Umożliwia również filtrowanie danych pod kątem spełniania dowolnych warunków logicznych.
System umożliwia tworzenie plansz synoptycznych całych instalacji bądź wybranych urządzeń pracujących w instalacji np. węzłów cieplnych, kotłowni, central wentylacyjnych. Plansze zbudowane są w formie schematu technologicznego z aktywnymi elementami informującymi o stanie pracy urządzeń, sytuacjach alarmowych oraz prezentującymi aktualne parametry pracy.
System umożliwia prowadzenie zdalnych nastaw parametrów urządzeń automatyki, dzięki czemu nie potrzebna jest fizyczna obecność serwisanta przy urządzeniu.
Użytkownik może zaplanować tygodniowy program pracy urządzeń automatyki, dzięki czemu system w sposób zautomatyzowany zarządza zużyciem energii w zależności od charakterystyki użytkowania danego budynku. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w budynkach użyteczności publicznej, które otwarte są w określonych godzinach.
W wyniku wystąpienia sytuacji alarmowej system automatycznie za pomocą wiadomości SMS lub e-mail powiadamia o tym zdarzeniu użytkownika jak również służby serwisowe.
Dla wszystkich parametrów odczytywanych w danym budynku system umożliwia wykonywanie analiz statystycznych. Dzięki temu uzyskujemy bardzo przydatne informacje, jak np. średniodobowe zużycie energii elektrycznej lub cieplnej, które niezbędne są do weryfikacji prowadzonej eksploatacji oraz poprawności pracy danej instalacji w budynku.
System umożliwia generowanie wykresów dla dowolnych wybranych wartości parametrów pracy instalacji w funkcji czasu. Użytkownik ma możliwość naniesienia do czterech parametrów na jeden wykres, co więcej system umożliwia analizowanie na wykresie parametrów z różnych budynków.
W wyniku prowadzenia przez system analiz średniodobowego i średniomiesięcznego przepływu czynnika grzewczego wynikającego z mocy zamówionej PMS analizuje, czy w danym budynku przekraczana jest moc zamówiona. Po okresie grzewczym na podstawie wygenerowanego przez system wykresu obrazującego, jak kształtuje się dla danego budynku średniodobowy i średniomiesięczny przepływ czynnika grzewczego, możliwe jest precyzyjne określenie właściwej mocy zamówionej.
System umożliwia analizę kosztów energii cieplnej dla dowolnego zakresu czasowego, uwzględniając zmiany taryf dostawcy i kosztów. System analizuje również, jak się kształtuje zużycie energii na 1 m2, 1 m3, jednego użytkownika budynku itd. Dzięki tej funkcji możliwe jest porównywanie kosztów energii cieplnej w różnych budynkach podlegających jednemu zarządcy.
Za pomocą tej funkcji użytkownik ma dostęp do danych teleadresowych i kontaktowych dotyczących budynku, danych technicznych i danych związanych z transmisją. Użytkownik może również edytować zgromadzoną dokumentację oraz informacje na temat serwisowania obiektu.
PMS umożliwia przechowywanie w bazie danych systemu wszelkich dokumentacji dotyczących monitorowanych obiektów. Użytkownik może dodać, edytować bądź usunąć dany dokument.
Użytkownik w systemie ma możliwość dowolnej konfiguracji częstotliwości odczytywania danych z każdego urządzenia w budynku.
Wszystkie operacje wykonywane przez użytkowników w systemie są rejestrowane i dostępne dla właściciela monitorowanych budynków.

.