RODO

14 Czerwiec 2018

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PROMAR Sp.  z o.o.  w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27 tel: 52 3668060 , faks-52 3668076 e-mail: poczta@promar.com.pl

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobwe24h@wp.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umów  lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PROMAR Sp.  z o.o. w Bydgoszczy.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty realizujące zadania z Administratorem.

5.      Posiada Pani/Pan prawo do:

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej);

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.